INC Rating Sp. z o.o. jest spółką zależną INC S.A.

INC Rating Sp. z o.o. działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Z dniem 27 października 2015 r. spółka została oficjalnie zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – jako agencja ratingowa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

Link do listy oficjalnie zarejestrowanych Agencji Ratingowych w Europie: Lista

INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

Rating – to ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, firm i jednostek samorządu terytorialnego, emitujących dłuższe papiery wartościowe bądź pojedynczej ich emisji; przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność emitenta w wywiązywaniu się ze zobowiązań, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka związanego z zakupem tych papierów.

Metodologia przyznawania oceny ratingowej przez INC Rating

Metodologia oceny korporatów (spółek prawa handlowego) przedstawiona została tutaj: Ref No 2-2018 Rating process policies www.

Metodologia oceny Jednostek Samorządu Terytorialnego stosowana przez INC Rating dzieli się w głównej mierze na pięć obszarów lub pięć perspektyw, z których analitycy agencji w drodze analizy eksperckiej dokonują oceny ratingowanego podmiotu. Obszary te w zwięzły sposób zostały przedstawione poniżej.

1. Audyt jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z pierwszych kroków w procesie ratingu kredytowego.

2. Analiza z perspektywy makroekonomicznej to kolejny krok w procesie oceny ratingowej. Istnieją dwa poziomy oddziaływania makroekonomicznego na powiaty i gminy – regionalny (województwa) i krajowy. W przypadku województw bierzemy pod uwagę tylko jeden poziom makroekonomicznego wpływu – poziom krajowy.

3. Analiza perspektywy mikroekonomicznej polega na dokonaniu dokładnego, wielowymiarowego przeglądu sytuacji wybranego podmiotu w oparciu o dane pochodzące z jego najbliższego otoczenia.

4. Analiza Zarządcza polega na dokonaniu bezstronnej oceny sprawności i skuteczności działania podmiotu ratingowanego w oparciu o przyjęte wskaźniki.

5. Analiza finansowa ratingowanej jednostki jest najważniejszym elementem w procesie oceny ratingowej. Jest ona rezultatem oceny zarówno makro i mikro potencjału ekonomicznego danego podmiotu w oparciu o jego decyzje administracyjne (Analiza zarządcza). Stąd przyznana ocena ratingowa w dużej mierze zależy od wyników analizy finansowej budżetu lokalnego samorządu.

Przedstawiona tutaj metodologia stanowi opis głównych jej składowych. Ostateczna ocena ratingowa jest wynikiem analizy blisko stu różnych wskaźników i trendów zaobserwowanych w budżetach i ogólnej sytuacji ratingowanych podmiotów.

Skala przyznawanych przez agencję ratingową INC Rating ocen ratingowych została zaprezentowana poniżej:

Proces nadawania ratingu

Schemat procesu nadawania oceny ratingowej zaprezentowany został poniżej.

Proces monitorowania i przeglądu ratingu

Biorąc pod uwagę, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (jako docelowa grupa ratingowanych podmiotów) stanowią stosunkowo jednolitą grupę, niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na ich ratingi kredytowe są takie same. Czynniki te obejmują m.in. sytuację makroekonomiczną, otoczenie prawne i polityczne. W związku z tym, analitycy INC Rating oceniają i monitorują wszystkie informacje na temat gospodarki, które są publikowane przez agencje informacyjne, banki centralne, urzędy statystyczne, firmy doradcze etc. To samo dotyczy się informacji wydawanych przez organy regulacyjne w Polsce, Komisję Europejską i samą ESME. W odniesieniu do konkretnego ocenianego podmiotu, analitycy są zobowiązani do monitorowania jego sprawozdań budżetowych, informacji publikowanych w biuletynach informacji publicznej (bip.gov.pl), protokołów z posiedzeń i opinii właściwej rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Analitycy używają odpowiednich modeli ilościowych, aby sprawdzić jak ewentualne, konkretne już zmiany wpływają na daną jednostkę. Jeśli analitycy dopatrzą się istotnych różnic pomiędzy stanem faktycznym jednostki a przyznaną jej oceną ratingową, wówczas dokonywany jest przegląd ratingu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Agencję.

Schemat procesu monitorowania i przeglądu ratingu został przedstawiony poniżej.

Back testing i walidacja metodologii

Metodologia stosowana przez Agencję podlega weryfikacji na podstawie doświadczeń historycznych, w tym w formie back testingu.

Back testing i walidacja są przeprowadzane kwartalnie oraz w sytuacji gdy Agencja dokonuje zmiany metodologii.

Wycofanie ratingu

Ratingi kredytowe wystawione przez Agencję mogą być formalnie wycofane w trzech sytuacjach:

A) Gdy umowa pomiędzy Agencją a ocenianym podmiotem wygasła (ratingi zamówione) lub Agencja postanowi wypowiedzieć rating kredytowy dla danego podmiotu (ratingi niezamówione).

B) Gdy nie jest możliwe, aby uzyskać wystarczającą ilość informacji lub gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności informacji.

C) Gdy pojawiły się istotne rozbieżności między Komitetem Ratingowym a zespołem Analityków odnośnie przyznanego ratingu oraz w przypadku gdy uzyskanie porozumienia między tymi podmiotami nie jest możliwe do uzyskania.

Zawieszenie ratingu

Ratingi kredytowe mogą być również zawieszone. Decyzja o wstrzymaniu ratingów kredytowych są podejmowane w jednej z następujących sytuacji:

A) Analitycy odkryli błąd w danych wejściowych wykorzystywanych w analizie.

B) Wystąpienia błędów w metodologii.

C) Gdy nowa (lub zakutalizowana) metodologia została przyjęta przez Agencję (lub aktualizacja) i dany rating nie został jeszcze poddany przeglądowi.

D) Gdy ratingowany podmiot korzysta z usług doradczych świadczonych przez firmy powiązane z INC Rating lub ich spółek-matek.

E) Nastąpiło wykrycie konfliktu interesów pomiędzy ocenianym podmiotem a zespołem przeprowadzającym proces ratingu lub jego zmiany.

Definicja wystąpienia niewypłacalności ocenianiego podmiotu (default definition)

INC Rating traktuje oceniany podmiot jako niewypłacalny (defaulted) w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

– niedokonania przez podmiot terminowej spłaty kapitału oraz/lub odsetek należnych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych,

– wniesienia o upadłość, zarząd komisaryczny, likwidację lub inną formę zaprzestania działalności przez podmiot,

– wystąpienia niekorzystnej z perspektywy wierzycieli konwersji zobowiązań finansowych ocenianego podmiotu, w sytuacji gdy oferta konwersji zakłada otrzymanie przez wierzycieli wartości niższej, niż wartość określona w pierwotnych warunkach istniejących zobowiązań finansowych,

– uchwalenia przez organ nadzoru programu naprawczego JST.

Ratingi kredytowe – warunki korzystania, ograniczenia i zastosowanie

Ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową INC Rating są udostępniane użytkownikom w sposób bezpłatny i ogólnodostępny. Użytkownicy mogą wykorzystywać ratingi nadawane przez INC Rating bez ponoszenia żadnych opłat, jednakże z zastrzeżeniem, że korzystanie z tych ratingów jest tożsame z zapoznaniem i się i akceptacją niniejszych warunków korzystania.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową INC Rating stanowią tylko i wyłącznie własną, niezależną opinię agencji odnośnie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu i należy je traktować wyłącznie w ten sposób.

Celem działalności agencji ratingowej INC Rating nie jest doradztwo inwestycyjne (w rozumieniu  Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Wobec tego ratingi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, czy też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Ratingi wystawiane przez INC Rating również nie stanowią w żaden sposób rekomendacji odnośnie nawiązywania, utrzymywania czy też zaprzestania współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Podmioty korzystające z ratingów nadawanych przez agencję ratingową INC Rating oraz podejmujące w oparciu o te ratingi decyzje – podejmują je wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa INC Rating oświadcza, że nie uczestniczy w zyskach ani nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty użytkowników czy też stron trzecich, jakie mogą powstać w rezultacie korzystania z nadawanych przez agencję ratingów.

Raporty ratingowe tworzone przez agencję ratingową INC Rating nie stanowią prospektów, informacji i dokumentów prezentowanych potencjalnym inwestorom przez emitenta lub jego przedstawicieli w związku ze sprzedażą papierów wartościowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Jednakże, agencja ratingowa INC Rating oświadcza, iż stosuje wszelkie niezbędne środki służące zapewnieniu, aby pozyskiwane i przetwarzane w trackie procedury nadawania ratingu informacje, a także informacje zawarte w raportach publikowanych przez agencję były rzetelne, aktualne i pochodziły z wiarygodnych źródeł. INC Rating nie ma jednak możliwości sprawdzenia czy też potwierdzenia każdorazowo poprawności, rzetelności  i aktualności omawianych informacji. Stąd też agencja ratingowa INC Rating nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność informacji zawartych w publikowanych raportach.

Za przyznawanie ocen wiarygodności finansowej wyrażone ratingami kredytowymi (z wyłączeniem specjalnie oznaczonych ratingów niezamówionych) agencja ratingowa INC Rating pobiera stosowne opłaty od ocenianych jednostek. Omawiane opłaty mogą być pobierane w formie jednorazowej płatności, bądź też w formie abonamentu za przyznanie ratingu i jego bieżącą aktualizację i monitoring. Wysokość pobieranych opłat przez INC Rating jest zależna od wielkości i skali skomplikowania działalności ratingowanego podmiotu. Jednakże agencja ratingowa INC Rating zaznacza, że ocena w postaci ratingu nigdy nie jest uzależniona od formy czy też wysokości wnoszonych przez ratingowany podmiot opłat.

Ratingi nadawane przez agencje ratingową INC Rating mogą podlegać zmianie czy też wycofaniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje INC Rating. Informacje o aktualnych poziomach ratingów publicznych oraz o przyznanych ratingach kredytowych są prezentowane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl). INC Rating nie gwarantuje, a także nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość oraz aktualność informacji o poziomie ratingów przekazywanych użytkownikom przez strony trzecie.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z przyznanymi przez agencję ratingową INC Rating ratingami kredytowymi oraz publikowanymi przez agencję raportami oraz komunikatami ratingowymi należą do agencji ratingowej INC Rating.