Miasto Leszno z ratingiem na poziomie „BBB+”

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Leszno
– długoterminowy rating krajowy „BBB+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, wysoką zdolność do finansowania miejskich inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz bezpieczny w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 258,52 mln zł w 2012 roku
do 333,24 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,21%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących znajdowała
się w przedziale 0,14% – 5,83% osiągając średnią dla okresu w wysokości 4,57%.

Dochody podatkowe Miasta stanowiły od 39,09% do 42,29% dochodów bieżących.
Średnio 30,45% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 51,44% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 14,01% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem Miasta w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 2,44% rocznie
do poziomu 171,70 mln złotych, co stanowi 51,52% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych malał z poziomu 108,30% w 2012 roku do 98,94% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 15,71% dochodów własnych i będą wyższe o 7,46 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu Miasta wynosi 4,10%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym Gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi ponad 369,03 lat. Wysoka wartość tego wskaźnika wynika z bardzo niskiej zaplanowanej nadwyżki operacyjnej na koniec 2017 r. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika wyniesie 14,03 lat.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących pozwala na generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków Miasta w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 90% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w niemal połowie na dochodach własnych Miasta, co jest czynnikiem pozytywnym, ale nie typowym w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych w tym w szczególności na edukacji, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie Miasto nie ma zrównoważonego podziału wydatków w ich najważniejszych działach, co nie jest rzadko spotykane w polskim sektorze publicznym. Włodarze powinni nadal ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie lub zwiększenie obecnego poziomu nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 203 mln PLN, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 12,2 mln PLN. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Przyszłe plany związane z długiem długoterminowym powinny uwzględniać konieczność bieżącego zarządzania długiem już zaciągniętym (o planowanej spłacie do roku 2028). Nie spodziewamy się znaczącej poprawy wskaźników obsługi długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie, ale jest to możliwe, jeśli gmina postanowi wprowadzić korektę do planu wydatków bieżących.
  • Miasto znajduje się w bliskiej odległości od Poznania i Wrocławia. Jest dobrze skomunikowane dzięki m.in. bezpośredniej bliskości znajdującej się w budowie drogi S5 (planowane oddanie odcinka do Wrocławia na koniec 2017 r.). Bezpośredni kontakt z dużymi ośrodkami miejskimi w sposób naturalny wymusza stałą współpracę z okolicznymi JST. Otoczenie mikro i makro Miasta sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami (szczególnie poziomem edukacji) a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym, jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. Szczególną uwagę należy poświęcić generowaniu nadwyżki operacyjnej w świetle braku aktualizacji (choćby o inflację) aktualnych stawek podatków lokalnych.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 5% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie utrzymywała relację obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 10%.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski