Miasto Leszno: Rating „BBB+” i perspektywa negatywna po aktualizacji

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała długoterminowy rating krajowy Miastu Leszno. Ocena nie uległa zmianie i została utrzymana na poziomie „BBB+”. Zmianie uległa perspektywa do poziomu negatywnego. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne miasta Leszno, jego zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, przeciętną sytuację płynnościową budżetu oraz relację obsługi zadłużenia i środków operacyjnych. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Obniżenie perspektywy ratingowej wynika głównie z zaplanowanego deficytu operacyjnego, związanego głównie ze wzrostem wynagrodzeń wypłacanych przez miasto. Przed końcem roku dochody i wydatki bieżące zostaną zbilansowane, powstanie nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie wydaje się jednak mało prawdopodobne.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 260 mln zł w 2013 roku do 349,26 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,08%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe miasta stanowiły od 38,74% do 42,29% dochodów bieżących. Średnio 30,02% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Miasto posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2013-2016. Ujemna nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów miasta w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 68% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 73% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2013-2018) na dochodach własnych miasta.

Ocena może ulec podwyższeniu w przypadku utrzymania relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 80%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%. Spadek oceny może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia poziomu długu, przy utrzymaniu ujemnego poziomu marży operacyjnej i pogłębieniu zachwiania trendu relacji dochodów i wydatków bieżących, spowodowanego wzrostem wydatków na wynagrodzenia. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

Raport ratingowy Miasta Leszno

Tagi: ,