Kluczbork po aktualizacji oceny ratingowej. Ocena utrzymuje się na poziomie „BBB-”

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała ocenę ratingową Miasta Kluczbork. Długoterminowy rating krajowy utrzymał się na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, sytuację płynnościową budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały z 88,51 mln zł w 2013 roku do 124,70 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,10%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,19% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 49,24% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 4,64%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 13,13 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zwiększy się do 14 lat.

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki utrzymuje się na bezpiecznym poziomie w latach 2013-2018. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2012-2017) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 57 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 4,1 mln zł.

Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Podniesienie oceny ratingowej może nastąpić w przypadku obniżenia relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%. Obniżenie oceny jest możliwe w sytuacji ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018, w sytuacji wykorzystania całości wolnych środków z lat poprzednich.

Raport ratingowy miasta Kluczbork

Tagi: ,