Gmina Tarnowo Podgórne z ratingiem na poziomie AA+

Agencja ratingowa INC Rating nadała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Tarnowo Podgórne długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony.

Tarnowo Podgórne znajduje się w ścisłej czołówce gmin w Polsce pod względem rozwoju gospodarczego, a także samofinansowania, co odnalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokiej ocenie przyznanej przez agencję.

Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Tarnowo Podgórne, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 112,92 mln zł w 2012 roku do 191,62 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,16%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 11,18% – 31,69% osiągając średnią dla okresu w wysokości 21,70%.

Dochody podatkowe miasta stanowiły od 64,69% do 71,01% dochodów bieżących. Średnio 52,72% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 36,68% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 24,62% wydatków ogółem.

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2011 – 2016 spadało przeciętnie o 7,61% rocznie do poziomu 34,11 mln złotych, co stanowi 17,80% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych obniżył się z poziomu 47,01% w 2012 roku do 23,35% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 6,57% dochodów własnych i ukształtują się tym samym na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,12%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu,  że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi ponad 1,6 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2012-2017, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 1 roku.

Tarnowo Podgórne jest drugą gminą wiejską w Polsce, która otrzymała ocenę wiarygodności kredytowej od agencji ratingowej zarejestrowanej w Europejskim Urzędzie Nazdoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Całość raportu dostępna tutaj.