Gmina Rawicz z ratingiem na poziomie „A+”

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Rawicz – długoterminowy rating krajowy „A+”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Rating samorządu odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Rawicz, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółki gminnej.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 70,10 mln zł w 2012 roku do 109,38 mln zł w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 9,30%..

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 5,22%-11,24% osiągając średnią dla okresu w wysokości 8,66%.

Dochody podatkowe Gminy stanowiły od 37,27% do 45,92% dochodów bieżących. Średnio 43,95% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 47,60% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 15,64% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem Gminy w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 0,18% rocznie do poziomu 15,16 mln złotych, co stanowi 13,86% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadł z poziomu 39,50% w 2012 roku do 29,59% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 2,98% dochodów własnych i będą niższe aż o 5,27 p.p., niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu Gminy wynosi 3,01%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym Gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi 2,66 roku.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących pozwala na generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków Gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w około połowie na dochodach własnych Gminy, co jest czynnikiem pozytywnym, ale nie typowym w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych w tym w szczególności na edukacji, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie Gmina nie ma zrównoważonego podziału wydatków w ich najważniejszych działach, co nie jest rzadko spotykane w polskim sektorze publicznym. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie lub zwiększenie obecnego średniego poziomu nadwyżki operacyjnej. Dotowanie edukacji w kwocie ok. 100% subwencji otrzymywanej na to zadanie jest prawidłową decyzją społeczną, ale należy mieć na uwadze, że Gmina może zostać zmuszona do ograniczenia poziomu tej dotacji w przypadku wystąpienia niekorzystnej sytuacji finansowej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 90 mln PLN, poziom długu jest podobny jak na początku tego okresu. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Przyszłe plany związane z długiem długoterminowym powinny uwzględniać konieczność bieżącego zarządzania długiem już zaciągniętym. Nie spodziewamy się znaczącej poprawy wskaźników obsługi długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie, ale jest to możliwe w dłuższej perspektywie (po zakończeniu aktualnych wydatków wynikających z realizacji przedsięwzięć WPF).
  • Gmina znajduje się w bliskiej odległości od Wrocławia, Leszna i dalej Poznania.. Jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki m.in. bezpośredniej bliskości trasy ekspresowej. Otoczenie mikro i makro Gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami (szczególnie poziomem edukacji) a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym, jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 7% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała zmniejszanie poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 9%. Oczekujemy potwierdzenia tego trendu w wykonaniu roku 2017.

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski