Gmina Kluczbork po aktualizacji utrzymuje się na poziomie „BBB-”. Perspektywa negatywna

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała ocenę ratingową Miasta Kluczbork. Długoterminowy rating krajowy utrzymał się na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną sytuację płynnościową budżetu oraz umiarkowany w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 88,51 mln zł w 2013 roku do 131,40 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 8,22%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,01% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 49,17% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 4,31%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 59,79 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2013-2018, wówczas wartość tego wskaźnika obniży się do poziomu 19 lat.

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków, niemniej jednak przy tak istotnym obniżeniu planowanego poziomu środków operacyjnych zrealizowane zostały przesłanki obniżenia oceny ratingowej. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 55% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 57 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 4,1 mln zł (wykonanie roku 2017). Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach, choć umiarkowanie wysokie, nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: obniżenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: dalsze zwiększanie długu Gminy przy realizacji poziomu marży operacyjnej poniżej 3% i utrzymanie niskiego poziomu środków operacyjnych w planie finansowym na rok 2019.

Raport ratingowy Gminy Kluczbork

Tagi: ,