Gmina Kluczbork po aktualizacji oceny ratingowej. Ocena utrzymuje się na poziomie „BBB-”

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała ocenę ratingową Miasta Kluczbork. Długoterminowy rating krajowy utrzymał się na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną. Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2013-2018 wzrastały ze 88,51 mln zł w 2013 roku do 126,43 mln zł w 2018 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,39%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,19% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 49,18% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 4,64%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2018 wynosi 14,17 roku.

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej utrzymuje się na bezpiecznym poziomie (średnio 3,39% dochodów bieżących w analizowanym okresie). Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów, opierają się one w istotnym zakresie (średnio 55% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 57 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu o 4,1 mln zł (stan na 31.12.2017). Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: obniżenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 70%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Ponadplanowa realizacja wydatków w roku 2018.

Raport ratingowy Gminy Kluczbork

Tagi: ,