Gmina Góra Kalwaria z ratingiem na poziomie AA- z perspektywą stabilną

Agencja ratingowa INC Rating przyznała Gminie miejsko-wiejskiej Góra Kalwaria długoterminowy rating krajowy na poziomie AA- z perspektywą stabilną.

Jest to rating zamówiony.

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Góra Kalwaria, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, bardzo dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

 

Główne czynniki zmiany ratingu

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej rósł silnie w latach 2012-2015. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2018, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ponad 90% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje ponad 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 60% w latach 2013-2018) na dochodach własnych gminy.

 

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 66 mln zł, poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o 7,3 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

 

Czynniki determinujące podniesienie oceny: zmniejszenie relacji obsługi zadłużenia bezpośredniego do środków operacyjnych poniżej 20%, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 12%.

 

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 6,5% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych lub ponadplanowa realizacja wydatków majątkowych w latach 2018-2019.

 

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski