Aktualizacja Ratingu dla Miasta Kwidzyn

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Kwidzyn – długoterminowy rating krajowy „A”. Perspektywa ratingu jest pozytywna.

Jest to rating zamówiony.

Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Kwidzyn, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012 – 2017 wzrastały z 113,34 mln PLN w 2012 roku do 151,30 mln PLN w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,95%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 3,42% – 13,62% osiągając średnią dla okresu w wysokości 8,55%.

Dochody podatkowe miasta stanowiły od 48,55% do 56,56% dochodów bieżących. Średnio 55,81% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 31,55% wy-datków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wy-nosiły średnio 10,36% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2012 – 2017 spadało przeciętnie o -1,02% rocznie do poziomu 24,60 mln PLN, co stanowi 16,24% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 34,99% w 2012 roku do 27,47% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 5,14% dochodów własnych i będą wyższe o 1,99 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,19%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi blisko 4 lata. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2011-2016, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 2 lat.

3) Perspektywa pozytywna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących gwarantuje generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże do-chodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy, co nie jest typowe w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie gmina ma bardzo zrównoważony podział wydatków w ich najważniejszych działach, co jest rzadko spotykane w polskim samorządzie. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie obecnego średniego poziomu nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (obejmując plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych przekraczających 88 mln PLN, planowany na koniec roku poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o ok. 1,5 mln PLN. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę i terminową spłatę w następnych okresach. Spodziewamy się poprawy wskaźników długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie. Wskazać jednak należy konieczność stałego nadzoru właścicielskiego nad jednostkami zależnymi (spółkami z większościowym udziałem Miasta). Ich poziom długu jest, bowiem kilkukrotnie wyższy od zobowiązań finansowych miasta i stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla zachowania płynności budżetów miasta w przyszłości, czego dowodem są roczne spłaty udzielonych poręczeń w kwocie średnio 3,14 mln PLN.
  • Miasto znajduje się pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi tj. Toruniem i Trójmiastem w bliskiej odległości od głównego ciągu komunikacyjnego północ-południe (kolejowy i autostradowy). Dobre skomunikowanie znacząco podwyższa atrakcyjność inwestycyjną miasta. Z drugiej strony może być elementem drenującym zasoby ludzkie gminy. Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. Dywersyfikacja źródeł dochodów może być kluczem dla zapewnienia płynnych finansów i społecznego rozwoju gminy w długiej perspektywie czasu.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującym się tempem spadku udziału środków operacyjnych w dochodach gminy, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście udziału obsługi zadłużenia bezpośredniego – co może doprowadzić do znaczącego po-gorszenia się wskaźników dotyczących działalności operacyjnej gminy. Kolejnym czynnikiem mogącym skutkować obniżką ratingu jest dalszy spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, który jest negatywnie postrzegany między innymi z uwagi na aktualne trendy panujące w sytuacji politycznej w regionie i na świecie. Trzecim z głównych czynników zmiany ratingu jest ewentualność związana z przeniesieniem odpowiedzialności za dług jednostek powiązanych na JST (jej spółek zależnych) w przypadku ich postawienia ich w stan upadłości. Obecnie dług jednostek zależnych kilkakrotnie przewyższa dług Miasta.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu marży operacyjnej powyżej 8% co jest spodziewane w przeciągu obecnego półrocza.

Pełen raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Miasta Kwidzyn

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego: dr Marcin Wiśniewski