Aktualizacja Ratingu dla Miasta Gdynia

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Gdynia – długoterminowy rating krajowy „A-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012 – 2017 wzrastały z 1 026,50 mln PLN w 2012 roku do 1 332,73 mln PLN w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,23%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej dochodów bieżących znajdowała się w przedziale 0,13% – 6,28% osiągając średnią dla okresu w wysokości 3,03%.

Dochody podatkowe miasta stanowiły od 44,89% do 50,42% dochodów bieżących. Średnio 33,79% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 40,53% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 14,85% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 5,28% rocznie do poziomu 674,08 mln złotych, co stanowi 51,95% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych rósł z poziomu 72,07 w 2012 roku do 72,50% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 10,59% dochodów własnych i będą niższe o 0,35 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,28%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi 25,41 lat.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości.

Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących gwarantuje generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one znacznie na dochodach własnych gminy co nie jest typowe w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych co jest typowe dla podstawowej funkcji jaką spełnia samorząd. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących tak, by trwale zwiększać poziom nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (obejmując plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych o wartości przekraczającej 1,14 mld PLN, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy jedynie o 0,17 mld PLN niż na początku tego okresu. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę i terminową spłatę w następnych okresach. Spodziewamy się poprawy wskaźników długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie. Zwiększenie limitu nie powinno jednak opierać się wyłącznie o poprawę relacji z ostatnich 3 lat, ale o trwałe podstawy w nadwyżce operacyjnej wpieranej dobrą polityką zarządzania majątkiem gminy.
  • Gmina jest integralną częścią trójmiasta, dużej metropolii i leży w oparciu o morską granicę państwa z własnym portem morskim i lotniczym. Jest to jeden z trzech realnych regionów metropolitalnych w Polsce (poza trójmiastem Warszawa i metropolia śląska). To z jednej strony odciąża ją z części zadań i funkcji. Z drugiej strony może być elementem drenującym zasoby ludzkie gminy. Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w większym stopniu niż ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. Dywersyfikacja źródeł dochodów może być kluczem dla zapewnienia płynnych finansów i społecznego rozwoju gminy w długiej perspektywie czasu.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Przykładem do rozważań na tym polu może być ewentualna niekorzystna dla miasta kwestia kosztów dalszej działalności lotniska i zobowiązań spółki obsługującej.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 6-7%.

Kontakt:

Pełen Raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Miasta Gdynia

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko

e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak

e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski