Aktualizacja Ratingu dla Gminy Police

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Police – długoterminowy rating krajowy „AA-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Rating samorządu odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne Gminy Police, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz niskie zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia
spółek gminnych.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012 – 2017 wzrastały z 139,07 mln PLN w 2012 roku do 180,47 mln PLN w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,35%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 4,08% – 14,66% osiągając średnią dla okresu w wysokości 10,52%.

Dochody podatkowe jednostki stanowiły od 49,82% do 57,41% dochodów bieżących. Średnio 61,30% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 42,36% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 17,31% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem samorządu w latach 2012 – 2017 zmieniało się przeciętnie o 2,29% rocznie do poziomu 25,50 mln PLN, co stanowi 14,13% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych spadał z poziomu 27,58% w 2012 roku do 20,59% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 3,01% dochodów własnych i będą wyższe o 0,97 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu samorządu wynosi 3,67%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia samorządu – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę oraz wolne środki – wynosi 1 rok.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe, plasujące ją w czołówce polskich samorządów. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących gwarantuje generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy co nie jest typowe w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych co jest typowe dla podstawowej funkcji jaką spełnia samorząd. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących tak by zachować obecne poziomy nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (obejmując plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych przekraczających 170 mln PLN, planowany na koniec roku poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę i terminową spłatę w następnych okresach. Spodziewamy się poprawy wskaźników długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie.
  • Gmina znajduje się w specyficznym położeniu geograficznym i gospodarczym. Bliskość dużej metropolii i granicy państwa znacząco odciąża jednostkę z części zadań i funkcji. Z drugiej strony  może być elementem drenującym zasoby ludzkie gminy. Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w większym stopniu niż ma to miejsce w innych samorządach.  Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego (vide załącznik: bilans strategiczny gminy).  Dywersyfikacja źródeł dochodów może być kluczem dla zapewnienia płynnych finansów i społecznego rozwoju gminy w długiej perspektywie czasu.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku sukcesywnego pogarszania się wyników operacyjnych jednostki, z trwale utrzymującym się tempem spadku udziału środków operacyjnych w dochodach gminy, jednocześnie przy stosunkowo dynamicznym wzroście udziału obsługi zadłużenia bezpośredniego – co może doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wskaźników dotyczących działalności operacyjnej gminy. Kolejnym czynnikiem mogącym skutkować obniżką ratingu jest dalszy spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, który jest negatywnie postrzegany między innymi z uwagi na aktualne trendy panujące w sytuacji politycznej w regionie i na świecie.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dobre wyniki na działalności operacyjnej w najbliższym okresie oraz zwiększy poziom nadwyżki operacyjnej, w szczególności w stosunku do dochodów gminy. Jednocześnie na podwyższenie oceny ratingowej może wpłynąć także dalsze zmniejszanie się poziomu długu  Gminy, przy zachowaniu marży operacyjnej powyżej 10%, a zarazem zwiększanie limitu obsługi długu wynikającego z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Pełen Raport Ratingowy dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Gminy Police

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski