Aktualizacja Ratingu dla Gminy Kluczbork

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Kluczbork – długoterminowy rating krajowy „BBB-„. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Jest to rating zamówiony.

Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 86,07 mln PLN w 2012 roku do 118,92 mln PLN w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,68%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 1,33%-4,48% osiągając średnią dla okresu w wysokości 3,57%.

Dochody podatkowe gminy stanowiły od 41,53% do 47,24% dochodów bieżących. Średnio 49,63% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 52,63% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 11,34% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem gminy w latach 2012 – 2017 wzrastało przeciętnie o 5,09% rocznie do poziomu 55,09 mln PLN, co stanowi 51,48% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych obniżył się z poziomu 98,61% w 2012 roku do 80,63% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 6,19% dochodów własnych i będą wyższe jedynie o 0,09 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 3,89%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z wykonaniem dla roku 2016 wynosi 10,5 roku.

3) Perspektywa stabilna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących pozwala na generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu. Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości na dochodach własnych gminy, co nie jest typowe w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych, co jest typowe dla podstawowej funkcji, jaką spełnia samorząd. Jednocześnie gmina nie ma zrównoważonego podziału wydatków na w ich najważniejszych działach, co nie jest rzadko spotykane w polskim samorządzie. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących w sposób gwarantujący zachowanie lub zwiększenie obecnego średniego poziomu nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 58,8 mln PLN, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie
    o 6,5 mln PLN. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący ich prawidłową obsługę i terminową spłatę w następnych okresach. Przyszłe plany związane z długiem długoterminowym powinny uwzględniać konieczność bieżącego zarządzania długiem już zaciągniętym (o planowanej spłacie do roku 2036). Nie spodziewamy się znaczącej poprawy wskaźników obsługi długu w tym ustawowego wskaźnika limitu obsługi zobowiązań z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w krótkim terminie.
  • Gmina znajduje się w podobnej odległości od Wrocławia, Opola i Częstochowy. Jest dobrze skomunikowana, ale odległość od większych ośrodków miejskich naturalnie pozycjonuje Kluczbork, jako niezależny ośrodek społeczno-gospodarczy. Otoczenie mikro i makro gminy sprzyja rozwojowi społecznemu w podobnym stopniu jak ma to miejsce w innych samorządach. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego. Szczególną uwagę należy poświęcić próbom dywersyfikacji źródeł dochodów i celów wydatkowych. Może to być kluczem dla zapewnienia płynnych finansów i społecznego rozwoju gminy w długiej perspektywie czasu.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Trend generowania nadwyżki operacyjnej jest stabilny od 3 lat. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 75% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w większości (55%) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 58,8 mln PLN, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 6,5 mln PLN. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Czynniki determinujące podniesienie oceny: dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zwiększeniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 5-6%.

Czynniki determinujące obniżenie oceny: ponadplanowe zwiększenie się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 3% i zachwianiu trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych. Przykładem do rozważań na tym polu może być ewentualny niekorzystny dla gminy efekt realizacji planowanej nadwyżki operacyjnej w najbliższych latach lub niezrealizowanie planu dochodów ze sprzedaży mienia.

Pełen Raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Gminy Kluczbork

Kontakt:
Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski