Aktualizacja Ratingu dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki – długoterminowy rating krajowy „A”. Perspektywa ratingu jest pozytywna.

Jest to rating zamówiony.

Rating samorządu odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

GŁÓWNE CZYNNIKI PRZYZNANIA OCENY RATINGOWEJ:

1) Budżet JST

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały z 125,57 mln zł w 2012 roku do 214,76 mln zł w 2017 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 11,33%.

Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej dochodów bieżących znajdowała się w przedziale 10,87% – 17,72% osiągając średnią dla okresu w wysokości 14,71%.

Dochody podatkowe miasta stanowiły od 51,01% do 57,65% dochodów bieżących. Średnio 41,12% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 37,88% wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 22,82% wydatków ogółem.

2) Analiza zadłużenia

Zadłużenie ogółem miasta w latach 2012 – 2017 zmieniało się przeciętnie o -1,16% rocznie do poziomu 70,57 mln złotych, co stanowi 32,86% dochodów bieżących.

Stosunek zadłużenia bezpośredniego do dochodów własnych malał z poziomu 74,57% w 2012 roku do 50,57% w 2017 roku.

Wydatki na obsługę zadłużenia bezpośredniego w 2017 roku wyniosą 9,28% dochodów własnych i będą niższe o 1,10 p.p. niż w roku ubiegłym.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 2,51%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną – wynosi mniej niż 2 lata.

3) Perspektywa pozytywna oceny ratingowej jest związana z analizą najbliższej przyszłości. Główny wpływ na tę decyzję ma:

  • Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących gwarantuje generowanie nadwyżki operacyjnej. Analiza dochodów i wydatków gminy w ostatnich 10 latach rodzi analogie do zasady Pareto-Lorenza, co przekłada się na fakt, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 80% budżetu (analogicznie w wydatkach). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one znacznie na dochodach własnych gminy co nie jest typowe w polskim samorządzie. Wydatki skupiają się głównie na realizacji zadań społecznych co jest typowe dla podstawowej funkcji jaką spełnia samorząd. Włodarze powinni ze szczególną uwagą planować przyszłe budżety w oparciu o zasadę równoległego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do rosnących dochodów bieżących tak, by trwale zwiększać poziom nadwyżki operacyjnej.
  • Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (w tym plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych przekraczających 305 mln zł, planowany na koniec roku poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 1,5 mln zł. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego prawidłową obsługę oraz terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zobowiązania w kolejnych okresach nie powinny znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.
  • Gmina jest położona w centralnej Polsce w bliskiej odległości od głównych szlaków handlowych w kraju. Zapewnia to szybką komunikację z Miastem Stołecznym Warszawą, która jest głównym centrum ekonomicznym w Polsce. Z jednej strony może to zwiększać atrakcyjność inwestycyjną Gminy. Z drugiej strony jednak może być elementem drenującym zasoby ludzkie gminy. Zarządzanie gminą powinno uwzględniać efekty synergii między jej silnymi stronami a możliwościami rozwojowymi zarówno na poziomie organizacyjnym i społecznym jak i nawet na poziomie finansowego planowania zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Obniżenie przyznanego ratingu może nastąpić w wyniku ponadplanowego zwiększenia się poziomu długu, przy obniżeniu marży operacyjnej poniżej 10% i zachwianiu wzrostowego trendu relacji dochodów i wydatków operacyjnych.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu poziomu marży operacyjnej (stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących) powyżej 14%. Oczekujemy potwierdzenia tego trendu w pierwszych 2 kwartałach tego roku.

Pełen Raport dostępny poniżej:

Raport Ratingowy Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:

Pierwszy analityk
Krzysztof Grybionko
e-mail: krzysztof.grybionko@incrating.pl

Drugi Analityk
Jacek Skrzypczak
e-mail: jacek.skrzypczak@incsa.pl

Przewodniczący komitetu ratingowego:
dr Marcin Wiśniewski